Nabożeństwa maryjne

28.01.2021

Różaniec

2026 czytań · Drukuj

CO TO JEST RÓŻANIEC?

Słowo "różaniec" pochodzi od łacińskiego słowa rosa, róża. Określenie "ogród różany" pochodzi od łacińskiego rosarium. W odniesieniu do Maryi Rosarium Beatae Mariae Virginis znaczy dosłownie "Ogród różany Błogosławionej Maryi Dziewicy". Termin "różaniec" (wieniec z róż) pochodzi ze Średniowiecza. Odmawianie Różańca porównywano do ofiarowywania Matce Bożej róż symbolizujących każde "Zdrowaś" oraz białych lilii symbolizujących "Ojcze nasz". Białe róże to "Zdrowaś" odmawiane w tajemnicach radosnych, czerwone róże - w tajemnicach bolesnych i żółte róże - w tajemnicach chwalebnych.

Podczas wypowiadanych słów modlitwy, z których składa się Różaniec, rozmyśla się nad tajemnicą wymienioną na poczatku każdego "dziesiątka", zapraszając Maryję do naszego życia, aby uprosiła nam potrzebne łaski do zbliżenia się do Jezusa, do lepszego poznania Go i zbawienia.

Różaniec jest modlitwą kontemplacyjną, duchowo jednoczącą z Jezusem i Jego Matką. Razem z Maryją, trwając w obecności Bożej, kontempluje się Jezusa Chrystusa. Jan Paweł II zauważył, że Maryja za życia ziemskiego rozważała wydarzenia z życia Jezusa, dlatego teraz może być nauczycielką w szkole tej modlitwy.

Maryja żyje z oczyma zwróconymi na Chrystusa i skarbi sobie każde Jego słowo: "Zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu" (Łk 2,19; por. 2,51). Wspomnienia o Jezusie, wyryte w Jej duszy, towarzyszyły Jej w każdej okoliczności, sprawiając, że powracała myślą do różnych chwil swego życia obok Syna. To te wspomnienia stanowiły niejako Różaniec, który Ona sama nieustannie odmawiała w dniach swego ziemskiego życia"

Rosarium Virginis Mariae, 11

Do modlitwy różańcowej zachęca również Matka Boża podczas większości objawień maryjnych:

 • Lourdes

  "Pierwsze spotkanie Bernadetty Soubirous z Maryją było wspólnym odmówieniem Różańca. Maryja przesuwała w milczeniu paciorki swojego różańca, głośno wypowiadając jedynie słowa "Chwała Ojcu...".

 • Gietrzwałd

  "Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec!"

 • Fatima

  "Odmawiajcie codziennie różaniec, aby zyskać pokój dla świata i koniec wojny".

 • Medjugorje

  "Proszę was, abyście wszystkich wezwali do odmawiania różańca. Różańcem pokonacie wszystkie trudności, którymi szatan chce wyrządzić krzywdę Kościołowi katolickiemu. Kapłani, wszyscy odmawiajcie różaniec ! Nie żałujcie czasu na modlitwę różańcową!"

Różaniec, jeśli chodzi o sposób odmawiania, przechodził wiele zmian przez wieki. Modlitwa różańcowa w formie obecnej utrwaliła się po Soborze Trydenckim. Pius V zatwierdził Różaniec maryjny bullą Consueverunt Romani Pontifices z 17 września 1569. W bulli tej pojawiło się też wezwanie kończące modlitwę Zdrowaś Mario: po słowie "(...) Jezus": "Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen". Na zakończenie "dziesiątki" wprowadził "Chwała Ojcu".

Z czasem po każdym "dziesiątku" i "Chwała Ojcu" zaczęto dodawać również akty strzeliste (krótkie wezwania), np.

 • Modlitwa fatimska: "O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia".
 • "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie" (Modlitwa św. Maksymiliana Kolbego).
 • "Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen" (Requiem aeternam) - szczególnie, gdy Różaniec jest odmawiany za zmarłych.

OWOCE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

Z Listu apostolskiego Jana Pawła II Rosarium Virginis Mariae:

Różaniec jest modlitwą pokoju także ze względu na owoce miłości miłosiernej, jakie rodzi. Jeśli odmawia się go właściwie, jako modlitwę medytacyjną, to Różaniec, pomagając spotkać się z Chrystusem w Jego misteriach, musi również ukazywać oblicze Chrystusa w braciach, zwłaszcza tych najbardziej cierpiących. Jakże można by w "tajemnicach radosnych" wpatrywać się w misterium Dziecięcia narodzonego w Betlejem, nie odczuwając pragnienia, by przyjmować, bronić i promować życie, biorąc na siebie ciężar cierpienia dzieci we wszystkich zakątkach świata? Jak można by w "tajemnicach światła" iść za Chrystusem Objawicielem, nie podejmując postanowienia, by dawać świadectwo Jego "błogosławieństwom" w codziennym życiu? I jak kontemplować Chrystusa obarczonego krzyżem i ukrzyżowanego, nie czując potrzeby stawania się Jego "Cyrenejczykiem" względem każdego brata przybitego cierpieniem czy zdruzgotanego rozpaczą? A wreszcie, jak można by utkwić wzrok w chwale Chrystusa Zmartwychwstałego i w Maryi ukoronowanej na Królową, nie czując pragnienia, by uczynić ten świat piękniejszym, bardziej sprawiedliwym, bliższym planom Bożym?

JAK MODLIĆ SIĘ NA RÓŻAŃCU

Jak odmawiać Różaniec?

Na początku czynimy znak krzyża.

W imię Ojca (dotykając prawą ręką czoła) i Syna (dotykając serca) i Ducha Świętego (dotykajac prawego, a następnie lewego ramienia). Amen(składając ręce).

Na krzyżyku odmawiamy modlitwę: Wierzę w Boga.

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na pierwszym paciorku odmawiamy Ojcze nasz.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Na trzech następnych paciorkach odmawiamy trzy razy Zdrowaś Maryjo w intencji o pomnożenie wiary, nadziei i miłości lub w intencjach papieża.

O pomnożenie wiary, nadziei i miłości lub w intencjach Ojca Swietego:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen (3 ×).

Wymieniamy nazwę tajemnicy, np.: tajemnica pierwsza radosna: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.

Odmawiamy "Ojcze nasz" i na każdym z następnych dziesięciu paciorków odmawiamy "Zdrowaś Maryjo".

Ojcze nasz....

Zdrowaś Maryjo... (10 ×)

Na pojedynczym paciorku odmawiamy "Chwała Ojcu" i zapowiadamy drugą tajemnicę (w zależności od tego, jaką część Różańca odmawiamy).

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

(można dołączyć) O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Na końcowym medaliku lub paciorku odmawiamy Chwała Ojcu, O mój Jezu i modlitwę Pod Twoją obronę.

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

Część radosna

Tajemnice Radosne

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.

2. Nawiedzenie świętej Elżbiety.

3. Narodzenie Pana Jezusa.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni.

5. Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni.

Część światła

Tajemnce światła

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.

2. Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej.

3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor.

5. Ustanowienie Eucharystii.

Część bolesna

Tajemnice bolesne

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

2. Biczowanie Pana Jezusa.

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.

4. Droga krzyżowa Pana Jezusa.

5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa.

Część chwalebna

Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

3. Zesłanie Ducha Świętego.

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.


Proponowane przez Papieża Jana Pawła II rozważanie tajemnic w ciągu tygodnia:

Poniedziałek - tajemnice radosne.

Wtorek - tajemnice bolesne.

Środa - tajemnice chwalebne.

Czwartek - tajemnice światła.

Piątek - tajemnice bolesne.

Sobota - tajemnice radosne.

Niedziela - tajemnice chwalebne.

Na różańcu można odmówić na wszystkich paciorkach jedną część Różańca świętego, zależnie od potrzeby i gorliwości.

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Nabożeństwa maryjne